مسابقه امنیت سایبری ASIS

مرحله پایانی مسابقه، ساعت ۱۰ صبح روز ۱۹ مهرماه به مدت ۴۸ ساعت برگزار خواهد شد


Game Finished!

ورود